baner
Nr konta bankowego: 32 1090 1665 0000 0001 3140 2240
Strefa członkowska

Członkowie

Członkowie - ogólnie

 1. Członkowie Stowarzyszenia Klubu Sportowego dzielą się na:
 2. -zwyczajnych,
  -wspierających,
  -uczestników.

 3. Członkowie zwyczajni i uczestnicy Klubu są zobowiązani:
  1. przestrzegać postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów oraz stosować się do Uchwał Zarządu Klubu,
  2. brać czynny udział w działalności Klubu, poprzez społeczną pomoc w organizowaniu zawodów i innych imprez organizowanych przez Klubu,
  3. strzec godności członka Klubu i przestrzegać norm etycznych i obyczajowych,
  4. dbać o powierzony sprzęt sportowy,
  5. regularnie opłacać składki członkowskie.

 4. Członkowie wspierający zobowiązani są do wywiązywania się ze złożonych deklaracji i dbania o dobre imię Klubu.


 1. Członkostwo ustaje w razie:
  1. wystąpienia,
  2. skreślenia z listy członków,
  3. wykluczenia,
  4. zwolnienia zawodnika
 2. Wystąpienie winno być zgłoszone Zarządowi Klubu na piśmie.
 3. Skreślenie z listy członków następuje na mocy decyzji Zarządu Klubu, w razie nieopłacenia składki członkowskiej w ciągu 6 miesięcy od terminu płatności.
 4. Wykluczenie może nastąpić na mocy orzeczenia Zarządu Klubu w przypadku:
  1. działania na szkodę Klubu,
  2. rażącego, stałego naruszania Statutu lub Regulaminów.
 5. Od decyzji Zarządu Klubu o wykluczeniu, członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 2-ch tygodni od daty powzięcia informacji o wykluczeniu.
 6. Zwolnienie może być udzielone zawodnikowi przez Zarząd Klubu na podstawie przepisów ustalonych przez władze i związki sportowe, odnośnie zmiany barw klubowych.
 7. Na osobie, która przestała być członkiem Klubu ciąży obowiązek uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Klubu.